Publicaties en onderzoek in het voortgezet onderwijs

Om steeds verder te bouwen aan expertise op het gebied van toetsing, besteedt Bureau ICE veel tijd aan onderzoek. Wat we onderzoeken kan zeer verschillend zijn, maar altijd met hetzelfde doel: de kwaliteit van onze producten hoog houden. De publicaties en onderzoeken geven u een mooi beeld van het onderzoek dat wij doen en zijn voor u wellicht inhoudelijk van belang.

 

Publicaties en onderzoek Overzicht

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Toets! 2, 2014

Een beoordeling is goed als deze objectief is. Maar objectief beoordelen doe je niet zomaar. Een beoordelingsmodel kan hierbij helpen. Karen Heij en Aniek Geelen gaan in op het belang van een goed beoordelingsmodel en geven inzicht over de variabelen en valkuilen die hier mee gepaard gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aniek Geelen (0345 - 65 66 20).

 

Taxonomieën zijn hot... en handig

Toets! 1, 2013

Rianet Knevel geeft een compleet en helder overzicht van verschillende taxonomieën en hun toepassing in het onderwijs. Een verkorte versie van dit artikel is verschenen is Toets! 1. Wilt u meer informatie over taxonomieën? Neem dan contact op met Mariska de Jong.

 

Aanpassingen in de TOA voor dyslectici

Scriptieonderzoek, 2013

Voor mensen met dyslexie is het belangrijk dat de toetsen die ze moeten maken voor hen zijn geoptimaliseerd. Er is daarom onderzoek gedaan naar typologische aanpassingen in de TOA. Deze aanpassingen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht. De resultaten van dit onderzoek kunt u vinden in de PDF, maar u kunt ook contact opnemen met Annelies Schoonewelle (aschoonewelle@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 30). Zij vertelt u graag meer over de mogelijkheden bij toetsing voor mensen met dyslexie.

 

Diagnostische leestoets onder 1F-niveau

Stageonderzoek, 2013

Uit eerder onderzoek van Bureau ICE bleek dat een aantal leerlingen uitvalt op de toetsen voor niveau 1F. Leerlingen zouden al aan het eind van basisschool op dit niveau moeten zitten. Bureau ICE is daarom een onderzoek gestart naar de verschillende aspecten die van belang zijn voor leesvaardigheid. Op basis van deze aspecten is vervolgens een diagnostische leestoets opgezet die meet waar een leerling op uitvalt en waar dus geremedieerd kan en moet worden. Voor meer informatie over dit onderzoek en de diagnostische leestoets kunt u contact opnemen met Anne Abeling (aabeling@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 26).

 

Formatieve feedback op basis van summatieve toetsen

Stageonderzoek, 2013

Summatieve toetsen meten of een leerling of student een specifiek niveau beheerst of niet, maar zeggen in wezen niets over het leerproces zelf en hoe de resultaten verbeterd kunnen worden. Het is dus moeilijk om de leerling diagnostische, of formatieve, feedback te geven. In de praktijk blijkt er echter wel behoefte te zijn om diagnostische feedback te geven, gebaseerd op summatieve toetsen. Bureau ICE heeft hier een intern onderzoek naar gedaan. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marc Binsbergen (mbinsbergen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 82). 

 

Doorbuffelen met een dode taal

Kader Primair, jaargang 19, 1, 2013 (www.avs.nl)

In dit interview met Karen Heij worden dilemma’s in het Caribisch gebied besproken: er wordt steeds minder Nederlands gesproken, maar voor de betere banen is Nederlands wel een vereiste.

 

Portfolio blijft een krachtig hulpmiddel

VANTWAALFTOTACHTTIEN 7, 2012

Met een taalportfolio worden er bewijzen verzameld van de voortgang en ontwikkeling van de leerling of student. Het werken met een portfolio biedt de (taal)docent en de leerling of student vele voordelen. 

 

Wanneer kies je welke beoordelingsvorm?

Les 177, 2012

Aniek Geelen en Mirna Pit bespreken een drietal overwegingen die van belang zijn in het betrouwbaar beoordelen van schrijf-, gespreks- en spreekvaardigheid aan de hand van een beoordelingsmodel. Meer informatie bij Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl,  0345 - 65 66 20) of Mirna Pit (mpit@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 32). 

 

Examenkwaliteit hoog houden? Leer jongleren! - Kwaliteitseisen aan opleidingsspecifieke taalexamens

Les 177, 2012

Aniek Geelen beschrijft de vele facetten waar rekening mee moet worden gehouden in de examinering van taal. Meer informatie? Bel of mail Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 20).

 

Functionele schoolse leestaken in het primair onderwijs

Scriptieonderzoek, 2011

Oefenen leerlingen in het primair onderwijs op de juiste manier als het gaat om zelfstandig teksten lezen? Dit onderzoek is uitgevoerd om hier inzicht in te krijgen. Om de vraag te beantwoorden zijn taken voor begrijpend lezen in drie lesmethodes en toetsen voor groep 7 en 8 met elkaar vergeleken. Aan de hand van een onderbouwd analyse-instrument is er gekeken naar de verschillende typen leestaken en de hoeveelheid taken die gericht zijn op intensief lezen. Meer weten over de resultaten van dit onderzoek? Download de pdf of neem contact op met Mirna Pit (mpit@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 32).

 

Het niveau van leesvaardigheid in eindexamenklassen op Curaçao

Scriptieonderzoek, 2010

Na het behalen van hun havo- of vwo-diploma vervolgen veel Curaçaose scholieren hun hbo- of wo-opleiding in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat binnen deze doelgroep de schooluitval relatief hoog is. Het taalniveau en de taalattitude ten opzichte van het Nederlands kunnen belangrijke factoren hiervoor zijn. Bureau ICE deed onderzoek naar het taalniveau van havo- en vwo-leerlingen op Curaçao. Daarnaast is onderzocht in hoeverre dit taalniveau en de taalattitude ten opzichte van het Nederlands invloed op elkaar uitoefenen. Voor de resultaten van dit onderzoek kunt u contact opnemen met Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 20).

 

Andere Publicaties

'Twee vliegen in één klap' - Hoe vakonderwijs effectiever wordt én bijdraagt aan taalontwikkeling

Karen Heij

Veel vakdocenten hebben al jarenlang het gevoel dat 'hun' vak op de tocht staat. De nieuwste aandacht voor taal kan dan ook niet rekenen op veel enthousiasme bij vakdocenten. Met tamelijk eenvoudige middelen kan iedere docent vakonderwijs hand in hand laten gaan met taalverwerving. Zo kun je twee vliegen in één klap slaan: je maakt je vakonderwijs effectiever en je draagt bij aan de taalontwikkeling van je leerlingen. Klik hier om het boekje te bestellen.

 

Werken aan TAAL - Tips voor taalontwikkeling in de lessen Nederlands

Karen Heij

Dit boekje geeft tips voor het verbeteren van de schrijf- en spreekvaardgheid van leerlingen in het (v)mbo. De tips sluiten aan op de diagnoses die leerlingen krijgen bij het beoordeling van hun spreek- en schrijfvaardigheid gemeten met de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA). Maar ook zonder gebruik te maken van de TOA kunt u als docent Nederlands baat hebben bij de suggesties in dit boekje. Klik hier om het boekje te bestellen.

 

(S)Top Taalbeleid: Handreikingen voor onderwijsmanagers

Karen Heij

Taalbeleid is bedoeld als een extra inspanning om het probleem van taalachterstanden in het onderwijs aan te pakken. Die aanpak kost tijd en energie maar is gelukkig tijdelijk. Want er komt een moment dat een school de taalachterstanden van leerlingen zo goed en gestructureerd weet aan te pakken, dat er geen apart beleid meer nodig is. Hoe een onderwijsinstelling die weg kan afleggen, kunt u lezen in dit boekje. Klik hier om het boekje te bestellen.

 

Klik hier om alle drie de boekjes te bestellen voor 25 euro.

 

Overige publicaties en onderzoeken

Beroepsonderwijs Hoger onderwijs NT2