Casussen uit het voortgezet onderwijs

Bureau ICE werkt voor verschillende klanten in het voortgezet onderwijs, het mbo, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Veel klanten toetsen met de TOA, ons online toetssysteem met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. U leest hier de casussen van een paar van onze klanten uit het voortgezet onderwijs.

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) wilde het te grote verschil tussen de gemiddelde cijfers van CE en SE terugdringen. Daarom werd besloten aan de slag te gaan met de kwaliteit van de schoolexamens. Bovendien wilde het GLR meer uniformiteit in de toetsen krijgen en beter in staat zijn de resultaten te bekijken en deze te evalueren. Samen met Bureau ICE werd een project opgezet en uitgevoerd om dit te realiseren.

Casus Grafisch Lyceum Rotterdam

Bestaande situatie

Om het verschil te verklaren tussen de gemiddelde cijfers van het CE en het SE was naar oorzaken gezocht. Daaruit kwamen redenen als: we hebben een te klein aantal leerlingen binnen de TL, er is een jaar veel slechter gepresteerd en op het CE wordt heel andere inhoud gevraagd dan op het SE. Om toch grip te krijgen op het probleem, is besloten ook te kijken naar wat er getoetst werd in het SE en op welke manier. Op het GLR telden bijvoorbeeld alle toetsen die een leerling maakte vanaf het derde leerjaar mee voor het SE-cijfer. Hierdoor telden niet alleen toetsen op examenniveau mee, maar ook toetsen die diagnostisch werden ingezet en waar leerlingen nog hulp bij konden krijgen. De school kwam tot de conclusie om de examinering, zowel het examenmodel als de toetsen zelf, eens onder de loep te nemen en een verbetertraject op te zetten.

"WE VRAGEN ONS NU AF:
WAT WILLEN WE TOETSEN?"

 

Plan van aanpak

Emila Bijl, projectleider vanuit Bureau ICE: “Allereerst hebben we de cijfers van het CE en het SE geanalyseerd om erachter te komen wat het grote verschil in gemiddelden zou kunnen verklaren. Samen met de directie en de vakgroepvoorzitters en de examencommissieleden is besloten om het examenmodel te veranderen en een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen leren en examineren in de twee laatste leerjaren. Daarnaast ging de school aan de slag met de kwaliteit van de schoolexamens zelf. Dat is een samenwerking tussen onderbouw en bovenbouw geworden. Tijdens een gezamenlijke studiedag is een begin gemaakt met het realiseren van een doorgaande lijn van onderbouw naar bovenbouw. De vakgroepen hebben de afspraken in het PTO en PTA vastgelegd. Vervolgens zijn de docenten aan de slag gegaan met het maken van toetsmatrijzen, die als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van de schoolexamens. Het GLR heeft de ambitie om op den duur alle toetsen op deze manier in kaart te hebben.”  

Het resultaat

Jeroen van den Berg, directeur van het GLR, geeft aan dat er een hele slag gemaakt is: ‘We hebben nu in kaart wat we toetsen in onze SE’s en ook is er veel meer uniformiteit in de toetsen. Er wordt op school meer overlegd en gesproken over toetsing: wat willen we toetsen en hoe doen we dat? Niet alleen in het kader van de uiteindelijke SE-cijfers, het gaat verder. Resultaten worden in Magister geregistreerd en steeds vaker zijn docenten bezig met analyses van deze cijfers om erachter te komen of alles goed in de les wordt behandeld en of het onderwijs nog aangepast kan worden. Kortom, het op orde krijgen van de schoolexamens leidt er bij ons toe dat ook het onderwijstraject, de weg er naartoe, bewuster bekeken en ingericht wordt.

Meer casussen

De Rede is een middelbare school in Terneuzen voor vmbo, havo en vwo. Ook is .. Lees verder

Het Tabor College in Hoorn is twee jaar geleden gestart met een serieuze aa.. Lees verder

Het Udens College is een middelbare school in Noord-Brabant met ongeveer 2400.. Lees verder