Audits

Gericht het startpunt in beeld

Hoe staat het ervoor met onze toetsen? Hoe kunnen we onze toetsen nog verbeteren? Hoe kunnen we nog gerichter onze schoolexamens inzetten? Is het proces van toetsen en schoolexamens maken voor iedereen helder? Hoe kunnen we onze docenten verder professionaliseren op het gebied van toetsing en waar is dan behoefte aan? Om antwoord te krijgen op deze en aanvullende vragen kan Bureau ICE gericht een audit op uw school uitvoeren. 

Onze ervaren adviseurs bekijken samen met u welke onderwerpen van belang zijn bij een audit. Dit nemen we met u en andere direct betrokkenen vooraf uitgebreid door, zodat helder is wat de exacte doelstelling van de audit moet zijn en welke speerpunten we hierbij oppakken.

Tijdens de audit voert Bureau ICE een documentenanalyse uit, neemt producten onder de loep en gaat in gesprek met direct betrokkenen. Op basis van onze observaties en analyses stellen we een adviesrapport op. Dit rapport geeft u direct inzicht in de belangrijkste punten en bevindingen en geeft daarnaast concrete adviezen over nog op te pakken of verder te ontwikkelen punten. Het rapport wordt mondeling besproken met de betrokkenen.

Met de audit van Bureau ICE heb ik goed zicht op waar we als school staan.

Audit

Toetsbeleid en toetskwaliteit

In onze overall audit kijkt Bureau ICE naar alle aspecten van toetsing: proces, product en professionaliteit. Om een goed beeld te krijgen van hoe u er als school voor staat, interviewen wij betrokkenen en screenen wij het toetsbeleid. Zo krijgt u een compleet beeld van de stand van zaken op zowel beleidsniveau als op uitvoerend niveau. Daarbij kijken we ook naar de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dit totaalbeeld wordt in een adviesrapport weergegeven. Het rapport is gelinkt aan de uitgangspunten van het toezichtkader voortgezet onderwijs van de Onderwijsinspectie. Op basis van dit adviesrapport kunt u aan de slag met de aanbevelingen.

Audit

Toetskwaliteit

In deze audit onderzoeken wij verschillende toetsen en toetsproducten. Vaak ligt hier een specifieke aanleiding of vraag aan ten grondslag, bijvoorbeeld: hoe staat het met onze schoolexamens? Meten deze examens op een valide en betrouwbare manier? Afhankelijk van de specifieke behoefte worden de geselecteerde producten gescreend. De bevindingen worden verwerkt in een rapport. Het rapport is gelinkt aan de uitgangspunten van het toezichtkader voortgezet onderwijs van de Onderwijsinspectie.