NT2-Slide 1

Verlengde intake

Als taalaanbieder streeft u ernaar om uw cursisten aansluitend bij hun potentie en ambitie in een zo passend mogelijkleertraject te plaatsen. Door een intake te doen aan het begin van de opleiding, bijvoorbeeld met het INT2, heeft u antwoord gekregen op de vragen die relevant zijn voor het bepalen van een traject op maat van uw cursist. Zo weet u of de cursist voldoende gealfabetiseerd is of niet en wat zijn beginniveau is op de verschillende taalvaardigheden, maar ook wat zijn ambities, mogelijkheden en de mogelijke beperkingen zijn ten aanzien van werk en opleiding. Ook weet u of de cursist snel of langzaam lerend is.

Het doel van een verlengde intake

Maar er kunnen altijd factoren zijn die de resultaten tijdens de intake hebben beïnvloed. Een cursist is gespannen of onzeker, heeft door traumatische ervaringen moeite zich te concentreren, heeft slecht geslapen of begrijpt niet goed wat hij moet doen bij een bepaalde opdracht. Om daarmee rekening te houden kunt u ervoor kiezen op basis van het INT2 een voorlopig cursistprofiel op te stellen en de cursist in een voorlopig leertraject te plaatsen.

De verlengde intake in de praktijk: door wie en hoe lang?

De periode van de verlengde intake benut u om een compleet beeld van de cursist te vormen. U doet dit door het afnemen van bijvoorbeeld alfa-toetsen A of B, lees- en schrijftoetsen, en door observaties op het gebied van concentratie, schoolse vaardigheden, taakgerichtheid en andere leervaardigheden.

Als docent weet u wat u van een cursist in de startfase kunt verwachten en hoe u dat herkent. Omdat u bekend bent met de cursisten in een bepaald leertraject, weet u ook wat u kunt doen om het leren te stimuleren. Door tijdens de lessen te observeren wordt duidelijk wat een cursist in de dagelijkse lespraktijk laat zien, hoe hij een taak uitvoert en welke ondersteuning hij nodig heeft om zijn leren optimaal te stimuleren. Gedurende een periode van één tot zes weken verzamelt u meer informatie, om zo een completer beeld van de cursist te krijgen. Op basis van de resulaten die deze verlengde intakeperiode heeft opgeleverd, kunt u een leertraject uitstippelen dat beter aansluit bij de daadwerkelijke capaciteiten van uw cursist.

Welk instrument: TINA, INT2 of VNT2?

De analfabeten

Met het Tempo-lezen in het Intake-instrument INT2 heeft de intaker vastgesteld, dat de cursist niet voldoende gealfabetiseerd is en of hij op  Alfa A of Alfa B start. In de verlengde intake kan de docent de aard van alfabetisme nader vaststellen met de TINA. Hoe scoort de cursist op de doelen van auditieve vaardigheden, technisch- functioneel lezen en schrijven?

Voldoende gealfabetiseerden

Met het INT2 is de cursist in een (voorlopig) leertraject geplaatst. Sommige cursisten zijn al geruime tijd in Nederland en hebben gestuurd of ongestuurd taal verworven. Het VNT2 is een flexibel toetsinstrument en biedt de mogelijkheid aan de docent om in de verlengde intake toetsen af te nemen.

Met de uitslagen op de TINA en het VNT2  kan de docent goed bepalen welk lesmateriaal hij gaat inzetten om het leertraject zo efficiënt mogelijk en op maat in te richten op basis van de te behalen doelen.

Daarna wordt tijdens het leertraject steeds geëvalueerd of de leerroute en de uitstroombestemming passend zijn. Eventueel wordt de verwachting bijgesteld of wordt het onderwijsaanbod aangepast om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de cursist.