advies en begeleiding

Een solide toetsbeleid 

Als management, schoolleiding of vakgroep heeft u duidelijk in kaart waar u de komende jaren mee aan de slag wilt gaan. Toch is het soms prettig om iemand van buitenaf specifiek mee te laten kijken en denken over problemen of uitdagingen die u op dit moment heeft op het gebied van toetsing. Adviseurs van Bureau ICE kunnen uw schoolorganisatie begeleiden in het evalueren, ontwikkelen en implementeren van diverse thema’s rond toetsbeleid. U bepaalt met welke thema’s uw school aan de slag gaat; Bureau ICE adviseert over het proces en de inhoud. In onderling overleg kijken we naar de gewenste opbrengst en vertalen we dit naar een plan van aanpak.

Het adviestraject van Bureau ICE heeft onze vakgroep geholpen om het verschil tussen het Centraal examen en het schoolexamen te verkleinen.

We bieden verschillende adviestrajecten op maat aan:

Adviestraject

Toekomstgericht toetsbeleid

Wat is onze visie op toetsing en met welke kaders hebben we te maken? In dit adviestraject begeleidt de adviseur van Bureau ICE uw schoolorganisatie in het opzetten van een nieuw of aangepast toetsbeleid. We starten hierbij met de evaluatie van het huidige beleid, waarna een visie wordt geformuleerd voor de toekomst. Vanuit deze visie volgen kaders rond kwaliteit en kwantiteit van toetsing die kunnen worden vertaald naar schoolbrede afspraken.

Adviestraject

Opbrengstgericht werken en toetsing

Hoe borg je dat opbrengstgericht werken daadwerkelijk een meerwaarde heeft? Wat is ervoor nodig om opbrengstgericht werken door te voeren in beleid en uitvoering? En gebruik je toetsing om opbrengstgericht te gaan werken of vertaal je je visie op opbrengstgericht werken in toetsing? De koppeling tussen toetsing en opbrengstgericht werken staat in dit traject centraal.

 


Adviestraject

Het gebruik van een taxonomie

Op schoolniveau kunnen keuzes worden gemaakt voor het gebruik van een taxonomie om de kwaliteit van toetsing te vergroten. Maar wat kun je als school of als docent met een taxonomie? Welke taxonomieën zijn er en welke is geschikt waarvoor? Met een aantal afgevaardigden van de school verdiepen we ons in het nut en de noodzaak van taxonomieën. Daarnaast bekijken we op welke manier taxonomieën kunnen worden toegepast in de praktijk van de school.

Adviestraject

Profiel- en keuzevakken (vmbo vernieuwd)

Het vernieuwen van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo betekent dat scholen keuzevakken moeten gaan kiezen en de LOB een belangrijkere rol krijgt. Dit betekent ook het nodige voor het bijbehorende curriculum en de toetsing. Bureau ICE kan in dit traject adviseren en ondersteunen. De adviseur werkt naar aanleiding van de bijeenkomsten met deschool dit plan van aanpak uit, op basis waarvan u als organisatie direct aan de slag kunt met de vervolgstappen.

Adviestraject

Determinatie

Welke leerling komt op welk niveau het best tot zijn of haar recht? Hoe bepaal je als school welke leerling kan doorstromen naar welk niveau? Een samenhangend plan voor determinatie over alle vakgroepen heen is van groot belang. Dit betekent dat je inzicht moet hebben in taxonomieën, doorlopende leerlijnen en de samenhang met cesuur en normering, maar ook een visie op de ontwikkeling van leerlingen en op de professionaliteit van docenten. Bureau ICE ondersteunt uw schoolorganisatie door evaluatie, door te spiegelen en door het in kaart brengen van de mogelijke stappen.

Adviestraject

Verschil tussen SE en CE

Een belangrijk en terugkerend thema binnen toetsing in het voortgezet onderwijs is het verschil tussen de schoolexamens en het centraal examen. Welke vaardigheden worden waar getoetst en op welke manier? In dit adviestraject denken we gezamenlijk na over een plan van aanpak om de verschillen te verkleinen.

 

 


Adviestraject

Evalueren om te leren

Wat zijn de voorwaarden om in een schoolorganisatie tot leren te komen? Hoe worden toetsen op een goede manier ingezet binnen de brede context van de school? Hierbij spelen ook didactiek, leerklimaat, reflectie en visie op de leerling een rol. De adviseur van Bureau ICE begeleidt uw school in het inventariseren van deze thematiek en in het opzetten van een traject.

Adviestraject

PTA /doorlopende leerlijnen

Het schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staan uitspraken over het doel, de kwantiteit en de kwaliteit van toetsen in een vakgebied. Wat zijn de kenmerken van een goed PTA en hoe worden deze vertaald in doorlopende leerlijnen en het PTO? We gaan gezamenlijk aan de slag met de vakgroep(en) en komen tot een doordacht en praktisch PTA. Bureau ICE stuurt en borgt het proces en adviseert over de inhoud.