IEP Eindtoets en speciale ondersteuningsbehoeften

In de reguliere uitvoering van de IEP Eindtoets is, waar mogelijk, al rekening gehouden met het toetsen van leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Zo:

  • zorgt het gekozen lettertype in de toetsboekjes voor een rustig beeld zodat ook leerlingen die meer moeite hebben met lezen of rekenen de teksten en opgaven kunnen lezen en maken;
  • heeft de opmaak van de toetsboekjes een evenwichtige en rustige verdeling van de opgaven over de pagina’s. Leerlingen worden daardoor niet met te veel informatie op één pagina geconfronteerd;
  • is er bij het ontwikkelen van de opgaven rekening mee gehouden dat de opgaven en bijbehorende teksten aangepast moeten kunnen worden naar een speciale versie.

Aangepaste versies van de IEP Eindtoets

Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte is de IEP Eindtoets beschikbaar in de volgende aangepaste versies:

  • vergrote versie;
  • zwart-wit versie;
  • audio-ondersteuning door middel van MP3-bestanden of Daisy-bestanden;
  • spraaksynthese voor Kurzweil/Sprint Plus/Claroread/L2S;
  • een combinatie van bovenstaande is ook mogelijk.

Voor de leerlingen die met audio-ondersteuning werken kunt u via de IEP-portal de audiobestanden downloaden. Als u de mp3-, daisy- of pdf-bestanden downloadt kunt u deze direct vanaf een apparaat (bijvoorbeeld laptop/tablet) afspelen. Het is ook mogelijk om deze bestanden op een usb-stick te zetten of op een cd te branden. Voor het afspelen van het pdf-bestand (spraaksynthese) heeft u een softwareprogramma nodig dat dit ondersteunt. Let op: voor Kurzweil dient u het pdf-bestand zelf om te zetten naar een KES-bestand.

Heeft u een leerling die gebruik wil maken van een brailleversie, neem dan contact met ons op. Dit geldt uiteraard ook voor andere verzoeken.

Extra ondersteuning vanuit de school zelf

Wanneer u kiest voor de IEP Eindtoets, ontvangt u naast de toetsboekjes voor de leerlingen ook een afnamehandleiding voor de afnameleider. Hierin staat vermeld aan welke extra ondersteuning u kunt denken voor leerlingen met dyslexie, met dyscalculie of andere ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld het toekennen van extra tijd voor het maken van een taal en/of rekentaak.

N.B. Het schoolbestuur van een basisschool kan in overleg met ouders besluiten dat sommige leerlingen geen eindtoets hoeven te maken. Het gaat daarbij om zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren en om leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen. Meer informatie vindt u hier.