IEP LVS en speciale ondersteuningsbehoeften

Net als bij de eindtoets is er bij het LVS zoveel mogelijk rekening gehouden met het toetsen van leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Alle instrumenten bevatten audio en illustraties waardoor ook taalzwakkere leerlingen prima in staat zijn om de toetsen te maken. Is dat nog onvoldoende ondersteuning, dan kunnen de casussen en de vragen worden voorgelezen. Daarnaast is bij elke casus een afbeelding aanwezig, zodat taal zo min mogelijk een barrière vormt bij het maken van deze testen. Alle leerlingen mogen kladpapier gebruiken bij de toetsen en er is geen maximum aan de toetstijd verbonden. 

Extra ondersteuning vanuit de school

De school kan naar eigen inzicht extra ondersteuning geven aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Hierbij is het steeds van belang in overweging te nemen dat de toets met de extra ondersteuning nog steeds meet wat hij moet meten of dat de extra ondersteuning leidt tot overcompensatie waardoor de betreffende leerling bevoordeeld wordt ten opzichte van de andere leerlingen.

Extra ondersteuning kan op de volgende manieren gegeven worden:

Leerlingen met dyslexie en dyscalculie

  • Voldoende tijd geven om de toetsen te maken.
  • De toets laten maken op een rustige werkplek.