Privacyverklaringen Bureau ICE

 

Privacyverklaring van bureau ice voor het primair onderwijs

Welkom bij Bureau ICE

Bureau ICE is een onafhankelijke aanbieder van betrouwbare en kwalitatief goede toetsen en examens. We bieden verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het voortgezet onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Bureau ICE bij het gebruik van onze digitale meetinstrumenten voor het primair en voortgezet onderwijs.

De school en digitale meetinstrumenten

Het gebruik van digitale meetinstrumenten kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de PO Raad en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale meetinstrumenten van Bureau ICE, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die meetinstrumenten mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale meetinstrumenten

Bureau ICE heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen meetinstrumenten worden verwerkt. Bureau ICE is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Bureau ICE altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Bureau ICE is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement (www.geu.nuv.nl/privacy-reglement) van de GEU.

Bewerkersovereenkomst

In de Bewerkersovereenkomst van Bureau ICE wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale meetinstrumenten voor het primair onderwijs. Bureau ICE hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale meetinstrumenten van toepassing zijn.

Privacy Bijsluiter

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiter leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale meetinstrumenten. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

Bureau ICE verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale meetinstrumenten voor het primair en voortgezet onderwijs. Bekijk hier onze overige privacyverklaringen die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-09-2015.

 

Privacyverklaring van Bureau ICE voor het voortgezet onderwijs

Welkom bij Bureau ICE

Bureau ICE is een onafhankelijke aanbieder van betrouwbare en kwalitatief goede toetsen en examens. We bieden verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het voortgezet onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Bureau ICE bij het gebruik van onze digitale meetinstrumenten voor het voortgezet onderwijs.

De school en digitale meetinstrumenten

Het gebruik van digitale meetinstrumenten kent voor leerlingen en voor docenten  grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de VO Raad en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale meetinstrumenten van Bureau ICE, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die meetinstrumenten mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale meetinstrumenten

Bureau ICE heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen meetinstrumenten worden verwerkt. Bureau ICE  is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Bureau ICE altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Bureau ICE is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement (www.geu.nuv.nl/privacy-reglement) van de GEU.

Bewerkersovereenkomst

In de Bewerkersovereenkomst van Bureau ICE wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale meetinstrumenten voor het voortgezet onderwijs. Bureau ICE hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale meetinstrumenten van toepassing zijn.

Privacy Bijsluiter

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiter leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale meetinstrumenten. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

Bureau ICE verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale meetinstrumenten voor het voortgezet onderwijs. Bekijk hier onze overige privacyverklaringen die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-09-2015.

 

 

Privacyverklaring voor het mbo en hoger onderwijs

Verwerking persoonsgegevens digitale meetinstrumenten     

Als onafhankelijke aanbieder van betrouwbare en kwalitatief goede toetsen en examens biedt Bureau ICE verschillende producten en diensten aan. Voor deze producten in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Missie

Bij Bureau ICE zijn we ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Daarom zetten we de groei van het individu centraal, onafhankelijk van achtergrond, afkomst en de groep waarin hij zich bevindt. Dit doen wij door valide en betrouwbare toetsinstrumenten te ontwikkelen en zorgen we voor voldoende kennis en kunde bij  betrokkenen. Ook voor het voortgezet,  middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs geven we digitale en gedrukte meetinstrumenten uit die op school kunnen worden gebruikt.

Doelgroep

In deze privacyverklaring richten wij ons tot u als ouders of verzorgers van kinderen en jongeren in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. Verder richten wij ons tot u als leerling in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs van zestien jaar of ouder. In het vervolg van deze privacyverklaring spreken wij daarom van “u”, “uw school, of de school van uw kinderen” en van “de persoonsgegevens van u of van uw kinderen”. Deze privacyverklaring ziet in al deze gevallen op de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en niet op de verwerking van persoonsgegevens van ouders of verzorgers.

Meetinstrumenten

Het gebruik van digitale meetinstrumenten kent voor u, of voor uw kinderen en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan u of uw kinderen. Met digitale meetinstrumenten kunt u of kunnen uw kinderen zich via de computer of tablet bepaalde lesstof eigen maken.

Wanneer scholen gebruik maken van digitale meetinstrumenten van Bureau ICE, dan verstrekken zij in veel gevallen persoonsgegevens van leerlingen aan ons om het gebruik van de meetinstrumenten mogelijk te maken.    

Ook wanneer scholen gebruik maken van niet-digitale meetinstrumenten van Bureau ICE worden in veel gevallen persoonsgegevens van leerlingen aan ons verstrekt. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om aan personen gekoppelde toets boekjes te maken.  

Aanmelden en inloggen  

Bureau ICE verwerkt de gegevens die u invult of die uw kinderen aanvullen voor het digitale meetinstrument, zoals gebruikersnaam, voornaam en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, klas en eventuele aanvullingen, zoals dyslexie. 

Gebruik en rapportage

Bureau ICE verwerkt vervolgens de gegevens die u invult of die uw kinderen invullen bij het gebruik van een digitaal meetinstrument, zoals antwoorden op toets opgaven. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor een docent om resultaten van leerlingen in te zien. Bureau ICE kan deze informatie rapporteren aan een docent.  

Doeleinden gebruik persoonsgegevens      

De persoonsgegevens van u of uw kinderen worden binnen de digitale meetinstrumenten van Bureau ICE alleen gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn voor de onderwijs- en leerdoeleinden. Dit houdt in dat de persoonsgegevens van leerlingen worden gebruikt:        
  • voor identificatie van de gebruiker van de producten en diensten van Bureau ICE;
  • voor het bepalen van gebruikersrechten en identificatie/authenticatie;        
  • om leerresultaten van leerlingen aan de docent terug te kunnen koppelen; 
  • voor productontwikkeling en productverbetering;   
  • om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leerwegen mogelijk te maken;      
  • voor analyse van gegevens van gebruikers;             
  • voor het verlenen van hulp en verschaffen van informatie, zoals een helpdesk;    
  • voor interne controle, beveiliging van de diensten en fraudepreventie.       

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u of uw kinderen en wij gebruiken deze gegevens alleen op basis van afspraken met de scholen, ten behoeve van onze digitale leermiddelen. De school kan u meer informatie geven over gegevensverwerking bij het gebruik van digitale meetinstrumenten, maar u kunt ook altijd bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen u altijd zo volledig mogelijk informeren.    

Daarnaast vindt u meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van digitale meetinstrumenten op de website van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), onze brancheorganisatie. 

Afspraken tussen Bureau ICE en scholen   

Waar Bureau ICE de persoonsgegevens van u of uw kind binnen digitale meetinstrumenten, zal zij deze gegevens alleen op basis van afspraken met scholen gebruiken voor doeleinden die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, zoals een goede werking van het digitale meetinstrument. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst met de school van u of uw kind. De gegeven toestemming wordt zorgvuldig bewaard. Bureau ICE onderschrijft de afspraken die hierover vanuit haar brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan het privacyreglement van de brancheorganisatie educatieve uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale meetinstrumenten in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Daarnaast zal Bureau ICE altijd zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens.                  

Informatieverschaffing aan derden 

Bij Bureau ICE vinden we het belangrijk dat de privacy van persoonsgegevens van u of uw kind is gegarandeerd. Daarom verschaffen we onze informatie niet aan derden. Uitsluitend op verzoek van de school verstrekken wij leerresultaten van leerlingen die wij verkregen in het kader van het gebruik van digitale meetinstrumenten aan een (leverancier van een) door de school ingeschakeld leerling administratiesysteem, zoals een koppeling met Magister, SOM, Eduarte of N@tschool. Gepersonaliseerde materialen die door een drukker worden gemaakt, worden uitsluitend vertrouwelijk behandeld en beveiligd verzonden. Ook worden persoonsgegevens die digitaal of schriftelijk worden aangemeld bij Bureau ICE, vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden na aankomst beveiligd opgeslagen.             

Als Bureau ICE persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, zorgt Bureau ICE ervoor dat deze bewerker de gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelen mag verwerken en voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bureau ICE sluit met de bewerker een schriftelijke ‘bewerkersovereenkomst’.     

Bescherming

Bureau ICE neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van u of uw kind te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens van u of uw kind worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Bureau ICE houdt zich aan de wettelijke verplichtingen om gegevens van uw of uw kind niet langer te bewaren dan nodig is.  

Wet bescherming persoonsgegevens

Op de gegevensverwerking is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.  Zowel uw school of de school van uw kind, als  wij als toetsontwikkelaar moeten zich houden aan de relevante privacy bepalingen uit de Wbp. Wij mogen en zullen de gegevens die wij van u of uw kind verwerken in het kader van onze digitale meetinstrumenten niet voor andere doelen gebruiken dan waarvoor wij de persoonsgegevens verzamelden. Deze doelen zullen wij vermelden in een contractuele overeenkomst die wordt afgesloten met uw school of de school van uw kind.        
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens wordt alle verwerking van gegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Bureau ICE doet bij de interne Functionaris Gegevensbescherming Uitgeverij Malmberg melding van de verwerking van alle gegevens.    

Beveiliging

Bij Bureau ICE wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technieken om uw gegevens of de gegevens van uw kind te beveiligen.  Zo moet een gebruiker altijd inloggen met een drievoudige login en is het niet mogelijk om meerdere keren in te loggen tijdens het maken van een toets. Daarnaast vindt er versleuteling van gegevens plaats, is de verbinding gecodeerd door middel van SSL en is het mogelijk om gebruik te maken van IP-restricties.

Wijziging of verwijdering van gegevens     

Wanneer u inzage wilt krijgen in de gegevens die verzameld worden over de leerling, of gegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met Bureau ICE via 0345-656685 of per e-mail, helpdesk@bureau-ice.nl.

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie "geen of slechts geringe" inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een 'first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer 'toets.nl' in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van VSBfonds en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Bureau ICE en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen zijn anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Bureau ICE is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een 'opt-out'. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Bureau ICE voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden.

Wijziging van privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 7 april 2015.