TRAININGEN EXAMENprocessen op mesoniveau

In onze trainingspakketten Examenprocessen op mesoniveau leert u hoe u het examenbeleid daadwerkelijk in de onderwijspraktijk implementeert. Examenvisie en -beleid kunnen nog zo mooi geformuleerd zijn, maar het succes ervan staat of valt met de daadwerkelijke implementatie ervan.

De trainingspakketten omvatten onderwerpen als de vertaalslag van theoretische uitgangspunten naar concrete voorbereidende stappen en acties in de eigen organisatie. Ook het aansturen van en participeren in de examenorganisatie komt aan bod. Daarnaast kunt u ook een training volgen in het evalueren van de implementatie van het beleid en het uitbrengen van advies hierover.  

Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus. Onze trainingspakketten sluiten daar naadloos op aan. De trainingspakketten per examentaak zijn afzonderlijk en in samenhang te volgen.

Het Blended Learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken. Alle trainingspakketten bestaan uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Training

Vormgeven implementatie examenproces

In deze training vertaalt u de examenvisie naar uitgangspunten voor examinering binnen de verschillende opleidingen. U gaat aan de slag met taken en verantwoordelijkheden van uzelf en ander examenpersoneel, wet- en regelgeving, examen- en scholingsplannen en handvatten voor het concretiseren van afspraken.

Training

Grip op het implementeren van het examenproces

In dit trainingspakket krijgt u handvatten om de examenorganisatie aan te sturen en erin te participeren. U leert delegeren, uitzetten, oppakken, en meer binnen de eigen organisatie. We oefenen hierbij zowel de inhoud, als het afleggen van verantwoording over de uitgevoerde acties en resultaten.


Training

Implementatie examenproces evalueren, analyseren en verbeteren

In deze training leert u het toezicht houden op de naleving van de wettelijke vereisten, het signaleren van risico’s en het evalueren van de examenorganisatie als geheel. Daarnaast leert u in de dagelijkse praktijk adviezen uitbrengen aan het College van Bestuur over het examenbeleid.