Publicaties en onderzoek in het mbo

Om steeds verder te bouwen aan expertise op het gebied van toetsing, besteedt Bureau ICE veel tijd aan onderzoek. Wat we onderzoeken kan zeer verschillend zijn, maar altijd met hetzelfde doel: de kwaliteit van onze producten hoog houden. De publicaties en onderzoeken geven u een mooi beeld van het onderzoek dat wij doen en zijn voor u wellicht inhoudelijk van belang.

 

Publicaties en onderzoek Overzicht


Nederlands onderwijs interpreteert ERK-niveaus Engels te streng

toets.nl, november 2015

Het ERK is in het leven geroepen om binnen Europa eenheid te bereiken op het gebied van taalvaardigheid en bijbehorende taalniveaus. De ERK-niveaus zijn beschrijvingen van taalvaardigheid en er is tijd nodig geweest om harde uitspraken te kunnen doen over het al dan niet beheersen van de niveaus. Er zijn signalen die erop wijzen dat de ERK-niveaus niet eenduidig worden geïnterpreteerd in de betrokken landen. Bureau ICE heeft daarom nader onderzoek gedaan naar de eigen interpretatie van de ERK-niveaus in de toetsen Engels van de TOA. Uit dit en eerder uitgevoerd internationaal ijkingsonderzoek blijkt dat het ERK in Nederland strenger wordt geïnterpreteerd dan in andere landen. > lees verder

 

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Toets! 2, 2014

Een beoordeling is goed als deze objectief is. Maar objectief beoordelen doe je niet zomaar. Een beoordelingsmodel kan hierbij helpen. Karen Heij en Aniek Geelen gaan in op het belang van een goed beoordelingsmodel en geven inzicht over de variabelen en valkuilen die hier mee gepaard gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aniek Geelen (0345 - 65 66 20).

 

Bouwstenen en bezinning - TOA-toetsresultaten in het mbo

Les 187, 2014

Karen Heij wordt geïnterviewd door Annet Bernsten over het in 2013 uitgevoerde Rendementsonderzoek naar succesfactoren in taal- en rekenonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs. Karen Heij gaat nader in op de resultaten en de bouwstenen die daaruit voort zijn gekomen. Wilt u meer informatie over het onderzoek ontvangen? Neem dan contact op via 0345 - 65 66 10

 

Aanpassingen in de TOA voor dyslectici

Scriptieonderzoek, 2013

Voor mensen met dyslexie is het belangrijk dat de toetsen die ze moeten maken voor hen zijn geoptimaliseerd. Er is daarom onderzoek gedaan naar typologische aanpassingen in de TOA. Deze aanpassingen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht. De resultaten van dit onderzoek kunt u vinden in de PDF, maar u kunt ook contact opnemen met Annelies Schoonewelle (aschoonewelle@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 30). Zij vertelt u graag meer over de mogelijkheden bij toetsing voor mensen met dyslexie.

 

Rendementsonderzoek "Het streefniveau voorbij"

Bouwstenen voor succesvol taal- en rekenonderwijs, 2013

Bureau ICE heeft in de zomer van 2013 een onderzoek uitgevoerd naar succesfactoren bij taal- en rekenonderwijs. Het onderzoek heeft 10 bouwstenen voor succes opgeleverd. De resultaten van dit onderzoek vindt u in de brochure. Wilt u meer informatie over het onderzoek ontvangen? Neem dan contact op via 0345 - 65 66 10.

 

Formatieve feedback op basis van summatieve toetsen

Stageonderzoek, 2013

Summatieve toetsen meten of een leerling of student een specifiek niveau beheerst of niet, maar zeggen in wezen niets over het leerproces zelf en hoe de resultaten verbeterd kunnen worden. Het is dus moeilijk om de leerling diagnostische, of formatieve, feedback te geven. In de praktijk blijkt er echter wel behoefte te zijn om diagnostische feedback te geven, gebaseerd op summatieve toetsen. Bureau ICE heeft hier een intern onderzoek naar gedaan. Voor de resultaten van dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marc Binsbergen (mbinsbergen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 82).

 

Diagnostische leestoets onder 1F-niveau

Stageonderzoek, 2013

Uit eerder onderzoek van Bureau ICE bleek dat een aantal leerlingen uitvalt op de toetsen voor niveau 1F. Leerlingen zouden al aan het eind van basisschool op dit niveau moeten zitten. Bureau ICE is daarom een onderzoek gestart naar de verschillende aspecten die van belang zijn voor leesvaardigheid. Op basis van deze aspecten is vervolgens een diagnostische leestoets opgezet die meet waar een leerling op uitvalt en waar dus geremedieerd kan en moet worden. Voor meer informatie over dit onderzoek en de diagnostische leestoets kunt u contact opnemen met Anne Abeling (aabeling@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 26).

 

Doorbuffelen met een dode taal

Kader Primair, jaargang 19, 1, 2013 (www.avs.nl)

In dit interview met Karen Heij worden dilemma’s in het Caribisch gebied besproken: er wordt steeds minder Nederlands gesproken, maar voor de betere banen is Nederlands wel een vereiste. Meer informatie? Neem contact op via 0345 - 65 66 10.

 

Portfolio blijft een krachtig hulpmiddel

VANTWAALFTOTACHTTIEN 7, 2012

Met een taalportfolio worden er bewijzen verzameld van de voortgang en ontwikkeling van de leerling of student. Het werken met een portfolio biedt de (taal)docent en de leerling of student vele voordelen. 

 

Wanneer kies je welke beoordelingsvorm?

Les 177, 2012

Aniek Geelen en Mirna Pit bespreken een drietal overwegingen die van belang zijn in het betrouwbaar beoordelen van schrijf-, gespreks- en spreekvaardigheid aan de hand van een beoordelingsmodel. Meer informatie bij Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 20) of Mirna Pit (mpit@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 32). 

 

Examenkwaliteit hoog houden? Leer jongleren! - Kwaliteitseisen aan opleidingsspecifieke taalexamens

Les 177, 2012

Aniek Geelen beschrijft de vele facetten waar rekening mee moet worden gehouden in de examinering van taal. Meer informatie? Bel of mail Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 20).

 

Remediëring voor taal en rekenen - Hoe staat het ermee op het ROC?

Les 175, 2012

Haas de Groot bespreekt in dit artikel de aanpak van remediëring op het ROC door dieper in te gaan op implementatieplannen, de drieslag, taalcoaches en taal- en rekencentra. Bel of mail Haas de Groot voor meer informatie (hdgroot@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 22).

 

Aan de slag met taal en rekenen

Artikel, 2011

Er zijn veel leerlingen op het mbo die ver beneden het beoogde eindniveau zitten. Karen Heij bespreekt dit probleem aan de hand van resultaten van 60.000 intaketoetsen in de TOA. Karen Heij maakt deze problemen inzichtelijk zodat ze uiteindelijk opgelost kunnen worden. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op via 0345 - 65 66 10.

 

Een 8 voor schrijven op 1F? Zin en onzin van cijfers voor referentieniveaus

Les 169, 2011

In dit artikel wordt uitgelegd hoe met behulp van de referentieniveaus cijfers kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld schrijfproducten, hoewel dit niet een doel is van de niveaus. Voor docenten is het immers vaak nodig om een cijfer te kunnen geven. Meer informatie? Neem contact op met Mirna Pit (mpit@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 32).

 

Is mijn deelnemer de Nederlandse taal de baas?

Artikel, 2011

ITTA en Bureau ICE hebben in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen het diagnose- en oefenprogramma Taal de Baas ontwikkeld waarmee, voor lezen en luisteren, vastgesteld kan worden waarop een leerling op het mbo uitvalt. Onderliggende taalproblemen worden zo opgehelderd. Vanaf januari 2014 heet het programma niet meer Taal de Baas, maar Springstof Taal. U kunt meer informatie over dit programma krijgen door contact op te nemen met Eefje Cadée (ecadee@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 17)

 

Intaketoets studievaardigheid voor het beroepsonderwijs

Scriptieonderzoek, 2011

Om onze intaketoets studievaardigheid in het beroepsonderwijs te verbeteren, is een behoefte- en literatuuronderzoek uitgevoerd. Er is gekeken hoe actueel de toetsitems in deze toets waren en of ze aansloten bij de wensen van de instellingen. Op basis van de literatuur en wensen uit het veld hebben we vervolgens de toets uitgebreid. Meer informatie? Download de pdf of bel of mail Mirna Pit (m.pit@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 32).

 

Het niveau van leesvaardigheid in eindexamenklassen op Curaçao

Scriptieonderzoek, 2010

Na het behalen van hun havo- of vwo-diploma vervolgen veel Curaçaose scholieren hun hbo- of wo-opleiding in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat binnen deze doelgroep de schooluitval relatief hoog is. Het taalniveau en de taalattitude ten opzichte van het Nederlands kunnen belangrijke factoren hiervoor zijn. Bureau ICE deed onderzoek naar het taalniveau van havo- en vwo-leerlingen op Curaçao. Daarnaast is onderzocht in hoeverre dit taalniveau en de taalattitude ten opzichte van het Nederlands invloed op elkaar uitoefenen. Voor de resultaten van dit onderzoek kunt u contact opnemen met Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 20).

 

Taalachterstand aanpakken - wat willen we, wat kunnen we en wat doen we?

Profiel 7, 2009

In dit artikel bespreekt Karen Heij de taalachterstanden in het mbo die aan het licht zijn gekomen door de invoering van het CEF en het Referentiekader Taal en Rekenen. Ze bespreekt bovendien hoe deze achterstanden kunnen worden ingehaald. Meer weten? Neem contact op via 0345 - 65 66 28.

 

Armen open voor de NT2-docent in het beroepsonderwijs

Les 156, 2008

Er is sprake van een taalkloof in het beroepsonderwijs; een kloof die opgevangen zou kunnen worden door te leren van NT2-docenten en hun taalexpertise. Karen Heij en Haas de Groot bespreken de onzichtbaarheid van taal in het beroepsonderwijs. Bel of mail Haas de Groot voor meer informatie (hdgroot@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 22).

 

'Moet iedereen alles begrijpen?' - Enorme taalachterstand bij mbo-ers is niet in te halen

Profiel 1, 2008

In een interview met Karen Heij wordt besproken hoe lastig het is om gedurende een vaak al korte mbo-opleiding taalachterstanden weg te werken. Meer informatie? Neem contact op via 0345 - 65 66 28.

 

Andere publicaties

'Twee vliegen in één klap' - Hoe vakonderwijs effectiever wordt én bijdraagt aan taalontwikkeling

Karen Heij

Veel vakdocenten hebben al jarenlang het gevoel dat 'hun' vak op de tocht staat. De nieuwste aandacht voor taal kan dan ook niet rekenen op veel enthousiasme bij vakdocenten. Met tamelijk eenvoudige middelen kan iedere docent vakonderwijs hand in hand laten gaan met taalverwerving. Zo kun je twee vliegen in één klap slaan: je maakt je vakonderwijs effectiever en je draagt bij aan de taalontwikkeling van je leerlingen. Klik hier om het boekje te bestellen.

 

Werken aan TAAL - Tips voor taalontwikkeling in de lessen Nederlands

Karen Heij

Dit boekje geeft tips voor het verbeteren van de schrijf- en spreekvaardgheid van leerlingen in het (v)mbo. De tips sluiten aan op de diagnoses die leerlingen krijgen bij het beoordeling van hun spreek- en schrijfvaardigheid gemeten met de TOA. Maar ook zonder gebruik te maken van de TOA kunt u als docent Nederlands baat hebben bij de suggesties in dit boekje. Klik hier om het boekje te bestellen.

 

(S)Top Taalbeleid: Handreikingen voor onderwijsmanagers

Karen Heij

Taalbeleid is bedoeld als een extra inspanning om het probleem van taalachterstanden in het onderwijs aan te pakken. Die aanpak kost tijd en energie maar is gelukkig tijdelijk. Want er komt een moment dat een school de taalachterstanden van leerlingen zo goed en gestructureerd weet aan te pakken, dat er geen apart beleid meer nodig is. Hoe een onderwijsinstelling die weg kan afleggen, kunt u lezen in dit boekje. Klik hier om het boekje te bestellen.

 

Klik hier om alle drie de boekjes te bestellen voor 25 euro.