Meer grip op de borging van de examenkwaliteit

Wilt u meer grip op de borging van de examenkwaliteit, zowel op proces- als op productniveau? Wilt u meer inzicht in het functioneren van examenfunctionarissen? Wilt u praktijkassessoren trainen maar lukt het u niet om ze naar de instellingen toe te halen? Of krijgt u de onderwijsinspectie op bezoek en wilt u zich daar goed op voorbereiden? Dan bent u zeker niet de enige.

Een inventarisatie van Bureau ICE onder mbo-instellingen heeft aangetoond, dat deze wensen nagenoeg door al uw collega’s worden gedeeld. Bovendien blijkt er veel behoefte te zijn om hier concreet actie op te ondernemen en daarbij ondersteund te worden door praktische hulpmiddelen en trainingen. Daarom ontwikkelde Bureau ICE vier handige tools en zes doelgerichte trainingen, die u direct helpen meer grip te krijgen op de borging van de kwaliteit van uw examens.

Hulpmiddelen

De audit als thermometer

Om de kwaliteit van de examinering goed te kunnen borgen is het belangrijk precies te weten wat de huidige stand van zaken binnen de examinering is. Welke aspecten gaan goed en welke verdienen extra aandacht? Gericht aan de slag met aandachtspunten helpt u bij het borgen van de kwaliteit van de examinering. Bovendien geeft het betrokkenen duidelijkheid over waarom bepaalde acties worden ingezet. Bureau ICE biedt u korte, doelgerichte audits, die u niet alleen een helder totaalbeeld geven maar ook een concreet plan van aanpak. Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit twee auditpakketten: een basisaudit en een audit ter voorbereiding op de komst van de Onderwijsinspectie. 

Doe de Quickscan

Hoe competent zijn uw examenfunctionarissen? Om de kwaliteit van de examinering goed te kunnen borgen is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van de professionaliteit van de verschillende examenfunctionarissen. Beheerst elke functionaris alle uit te voeren taken? En zo nee, waar moet vervolgscholing aan voldoen voor een optimaal rendement? Om inzicht te krijgen in de kennis en vaardigheden van de verschillende examenfunctionarissen kan Bureau ICE de Quickscan Examenfunctionarissen afnemen. 

Het Handboek Toetsing en Examinering onder de loep

Alle mbo-instellingen hebben een Handboek Toetsing en Examinering. Voor veel instellingen de leidraad binnen het examenproces. Hoe borgt u dat dit handboek de juiste zaken beschrijft? Hoe zorgt u ervoor dat het handboek bijdraagt aan de borging van de examenkwaliteit? En hoe maakt u het handboek al in de basis tot een levend document? Bureau ICE screent uw Handboek Toetsing en Examinering grondig, beschrijft de bevindingen in een rapport en draagt concrete verbeterpunten aan. Die bespreken we vervolgens met de direct betrokkenen (bijvoorbeeld kwaliteitsmedewerkers). Daarnaast doen wij aanbevelingen waarmee het Handboek kan worden geïntegreerd in het handelen van de verschillende examenfunctionarissen.

Screening examenproducten

Bureau ICE screent uw examenproducten volgens de standaarden van de Onderwijsinspectie. Voldoen ze aan alle gestelde kwaliteitseisen zoals validiteit, betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid? Ook beoordelen wij het taalniveau van uw examenproducten en screenen wij ze op alle andere toetstechnische eisen. Onze bevindingen worden vastgelegd in een rapportage, die wij mondeling aan u terugkoppelen. Daarbij geven wij direct concrete verbeterpunten aan gekoppeld aan de indicatoren van de Onderwijsinspectie. De rapportage wordt vervolgens uitgebreid besproken met de direct betrokkenen.

Trainingen

Help, de Onderwijsinspectie komt!

Een goede voorbereiding is het halve werk, zeker als de Onderwijsinspectie op bezoek komt. Met de training ‘Help, de onderwijsinspectie komt!’ zien uw examenfunctionarissen dat bezoek met vertrouwen tegemoet.

Coaching-on-the-job voor de examencommissie – inventarisatie

Een goed functionerende examencommissie is de motor van het examenproces. Nieuwe leden van de commissie worden vaak getraind in de uit te voeren taken, maar langer bestaande examencommissies niet. Toch kan het zinvol zijn om eens iemand van buiten mee te laten kijken. Zitten we nog op de juiste koers? Voeren we de juiste taken uit of hebben we een te groot takenpakket? Doet iedereen nog wat hij of zij moet doen?

Coaching-on-the-job voor de examencommissie – volledige PDCA-cyclus

Een goed functionerende examencommissie is de motor van het examenproces. Hierbij is het belangrijk dat de examencommissie haar werk uitvoert volgens de PDCA-cyclus. Welke praktische instrumenten kunnen bij de verschillende fases worden ingezet? Hoe borgt u dat alle fases ook daadwerkelijk en volledig worden doorlopen?

Coaching-on-the-job van de vaststellers

Wilt u als vaststeller niet op een uitgebreide cursus of scholing? Maar wilt u wel weer eens feedback op uw vaststellingsvaardigheden? Neem dan deel aan deze coaching-on-the-job training.

Beoordelen in de BPV? Train de Trainer!

In de beroepspraktijkvorming (BPV) valt een deel van de beoordeling onder de verantwoordelijkheid van praktijkbeoordelaars. Hoe zorgt u ervoor dat zij worden getraind in het afnemen van examens? Welke hulpmiddelen geeft u ze mee en hoe brengt u uw kennis over? In deze Train-de-Trainer training leren docenten en/of stagebegeleiders hoe ze dit moeten doen. Zij kunnen op hun beurt de praktijkbeoordelaar scholen in de eigen praktijk.

Doen wat je zegt, zeggen wat je doet

Als examencommissie bent u niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de examinering, maar ook voor de verantwoording van de kwaliteit ervan. De training ‘Doen wat je zegt, zeggen wat je doet’ steunt de leden van de verschillende examencommissies in het krijgen van grip op het hele examenproces. Is het niet helemaal duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is, wie precies wat doet en waarom de dingen gaan zoals ze gaan? Wilt u meer inzicht in en grip op de examencyclus zoals die binnen uw instelling verloopt? Op deze vragen krijgt u antwoord tijdens de training ‘Doen wat je zegt, zeggen wat je doet’.

 

Meer informatie over onze hulpmiddelen, audits en trainingen leest u in de brochure 'Meer grip op de borging van de examenkwaliteit'. Deze kunt in de rechterkolom downloaden. U kunt ook altijd uw vragen mailen of ons bellen 0345-65 66 10. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een adviesgesprek.