Het Intake-instrument EOA: Goed uit de startblokken met uw EOA-leerling

 

Veel scholen vinden het lastig om het startpunt van hun EOA-leerling goed in te schatten. Door over- of juist onderschatting kan achteraf blijken dat het gevolgde leertraject de leerling niet naar het verwachte resultaat heeft weten te brengen. Frustrerend voor zowel leerling als docent. Daarom is er nu het Intake-instrument Eerste Opvang Anderstaligen (EOA): een flexibel toetsenpakket, waarmee u op efficiënte wijze de leerbaarheid, taal- en rekenvaardigheid, belemmerende én succesfactoren van uw leerling in kaart brengt. Zo wordt het mogelijk om uw EOA-leerling een betrouwbaar en passend individueel leertraject aan te bieden dat recht doet aan zijn potentie, ambitie en ontwikkelingsperspectief.

Hoe werkt het Intake-instrument EOA?

Om te beginnen voert u met de gespreksleidraad een één-op-één-gesprek met uw leerling. Aan de hand van deze leidraad kunt u het niveau van de luister- en gespreksvaardigheid van uw leerling bepalen. Ook persoonlijke omstandigheden kunt u aan bod laten komen, waardoor u een beeld krijgt van wat uw leerling kan en wil wat betreft de vervolgopleiding en toekomstige loopbaan.

Als tweede stap neemt u de toets 'Tempo Lezen' af. Deze toets meet hoe vloeiend een leerling leest en bepaalt welke Leerbaarheidstoets de leerling vervolgens gaat maken. Vanaf hier wordt het instrument dus flexibel, want de toetsresultaten bepalen welke vervolgtoetsen de leerling krijgt voorgelegd. Met het resultaat van de Leerbaarheidstoets kunt u de leerling in een snel of langzaam traject plaatsen.

Als uit de toets 'Tempo Lezen' blijkt dat uw leerling nog onvoldoende gealfabetiseerd is, dan kunt u met de toetsen Alfa A en Alfa B zowel de mate van alfabetisering tijdens de verlengde intake als de voortgang tijdens het alfabetiseringstraject vaststellen. Met de optionele toets Alfa C kunt u het alfabetiseringstraject afsluiten.

Als uit de toets 'Tempo Lezen' blijkt dat uw leerling (voldoende) gealfabetiseerd is, kunt u optioneel de Taalvaardigheidschatter afnemen. Deze geeft u een globale indruk van de lees- en schrijfvaardigheid van uw leerling, waarmee u kunt besluiten welke lees- en schrijftoetsen uit de TOA de leerling in de verlengde intake voorgelegd moet krijgen.

Naast de taalvaardigheid van de Nederlandse taal kunt u met dit instrument ook de rekenvaardigheid en de taalvaardigheid van bijvoorbeeld Engels van uw EOA-leerlingen in kaart brengen. Zo sluit dit intake-instrument nog beter aan op het vervolgonderwijs. 

Het Intake-instrument EOA bevat een dossier waarin u alle resultaten en uw advies voor plaatsing en vervolgtoetsing in de verlengde intake kunt vastleggen.

Open het bestelformulier van het Intake-instrument EOA (ISK).

INT2

Intake voor volwassenen

Met het INT2 toetst u op welk niveau de NT2-leerder begint met het leren van Nederlands.


VNT2

Voortgangsinstrument voor volwassenen

Met het VNT2 brengt u de ontwikkeling van uw cursisten in kaart. Is uw NT2-cursist nog op de goede weg?

TOA

Het digitale toetssysteem

Met de TOA-toetsen kunt u aanvullend op elke fase in het leertraject van uw NT2-cursist het niveau van de taalvaardigheid meten.

TOA

TINA

Voor niet-gealfabetiseerde cursisten

Met de TINA kunt u niet-gealfabetiseerde inburgeraars volgen in hun leerproces.

Taalportfolio ISK

Voortgangsinstrument voor jongeren

Met het taalportfolio ISK verzamelt u bewijzen van de taalvaardigheid van uw EOA-leerling.