Referentieniveaus

Toelichting referentieniveaus basisonderwijs in relatie tot de IEP Eindtoets

In deze toelichting vindt u meer informatie over wat de referentieniveaus voor het basisonderwijs betekenen en hoe deze in de IEP Eindtoets worden gemeten.

Waarom referentieniveaus voor taal en rekenen?

Het basisonderwijs heeft toch al kerndoelen voor alle vakken? Waarom zijn er dan aparte referentieniveaus voor taal en rekenen?

De wet Referentieniveaus Taal en Rekenen is bedoeld om één doorlopende leerlijn te maken voor taal en rekenen in het onderwijs en om het taal- en rekenniveau bij alle leerlingen te verbeteren. De leerlijn loopt van de basisschool via het voortgezet onderwijs naar het mbo en hoger onderwijs. Bij iedere overgang wordt getoetst of de leerlingen beschikken over de vereiste referentieniveaus: denk aan de rekentoets in het mbo en vo, de examens Nederlands en nu ook de eindtoets basisonderwijs. In het Referentiekader zijn de referentieniveaus, de basiskennis en de vaardigheden voor Nederlandse taal en rekenen beschreven. 

Het basisonderwijs heeft een aanbodverplichting voor de kerndoelen. Voor de referentieniveaus geldt een opbrengstverplichting. Dat betekent dat elke basisschool aan het einde van groep 8 moet aantonen welk referentieniveau elk kind heeft behaald. De referentieniveaus dekken de kerndoelen en bevatten geen nieuwe leerstof.

 

Doorlopende leerlijn

 

Fundamentele niveaus en streefniveaus

Het referentiekader bevat twee niveaus. Het basisniveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de wens dat een groot deel van de leerlingen op de basisschool een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat niveau 2F en voor rekenen is dat niveau 1S. Indien een leerling in groep 7 het 1F heeft behaald voor een bepaald onderdeel, beheerst hij het basisniveau en is op weg naar het streefniveau.

De referentieniveaus zijn uitgewerkt voor taal in vier domeinen: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en begrippenlijst & taalverzorging. Voor rekenen zijn er ook vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. De detailscores bij de verschillende onderdelen bieden waardevolle informatie voor de interpretatie van de resultaten.

Na de basisschool?

Natuurlijk stopt de taal- en rekenontwikkeling niet in groep 8. Ook in het vervolgonderwijs wordt er hard gewerkt om de leerling te laten groeien naar een passend referentieniveau.

In een goed onderbouwd schooladvies voor het voortgezet onderwijs spelen de referentieniveaus een belangrijke rol. Maar het is ook belangrijk om een beeld te hebben van het hele profiel van de leerling.

De eindtoets

Vanaf 2015 moet elke basisschool aan het einde van groep 8 een eindtoets afnemen waarmee kan worden vastgesteld welk referentieniveau elke leerling beheerst voor lezen, taalverzorging en rekenen. Iedere basisschool mag zelf bepalen welke eindtoets het beste past bij de school en de leerlingen.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: