IEP Eindtoets en speciale ondersteuningsbehoeften

In de reguliere uitvoering van de IEP Eindtoets is, waar mogelijk, al rekening gehouden met het toetsen van leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Zo:

  • zorgt het gekozen lettertype in de toetsboekjes voor een rustig beeld zodat ook leerlingen die meer moeite hebben met lezen of rekenen de teksten en opgaven kunnen lezen en maken;
  • heeft de opmaak van de toetsboekjes een evenwichtige en rustige verdeling van de opgaven over de pagina’s. Leerlingen worden daardoor niet met te veel informatie op één pagina geconfronteerd;
  • is bij het ontwikkelen van de opgaven in de overweging meegenomen dat de opgaven en bijbehorende teksten aangepast moeten kunnen worden naar een speciale versie.

Aangepaste versies van de IEP Eindtoets

Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte is de IEP Eindtoets beschikbaar in de volgende aangepaste versies:

  • vergrote versie;
  • zwart-wit versie;
  • audio-ondersteuning door middel van MP3-bestanden;
  • spraaksynthese voor Kurzweil/Sprint Plus/Claroread/L2S;
  • een combinatie van bovenstaande is uiteraard ook mogelijk.

Heeft u een leerling die gebruik wil maken van een brailleversie, neem dan contact met ons op. Dit geldt uiteraard ook voor andere verzoeken.

Extra ondersteuning vanuit de school zelf

Naast het aanbieden van een aangepaste versie van de IEP Eindtoets kan de school naar eigen inzicht extra ondersteuning aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte geven:

Leerlingen met dyscalculie/dyslexie

  • kunnen het prettig vinden de toets te maken op een rustige werkplek. 

Leerlingen met een auditieve beperking

Leerlingen met een auditieve beperking kunnen de reguliere versie van de IEP Eindtoets maken. De IEP Eindtoets bevat geen luisteronderdelen. Het is wel belangrijk dat de leerkracht en de leerling goed afstemmen op welke manier de leerling tijdens de toets eventuele vragen mag stellen.

Leerlingen met een visuele beperking

Leerlingen met een visuele beperking kunnen gebaat zijn bij een vergroot toetsboekje of een vergrote versie van het toetsboekje in combinatie met audio-ondersteuning.

Cognitief zwakke leerlingen

Cognitief zwakke leerlingen kunnen de reguliere versie van de IEP Eindtoets maken. U kunt de eindtoets afnemen met de eventuele extra ondersteuning die u deze kinderen normaal gesproken biedt, zoals het creëren van een rustige werkomgeving.

N.B. Het schoolbestuur van een basisschool kan in overleg met ouders besluiten dat sommige leerlingen geen eindtoets hoeven te maken. Het gaat daarbij om zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren en om leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen. Meer informatie vindt u hier.