Veelgestelde vragen - basisonderwijs

U leest hier veelgestelde vragen over de IEP in het basisonderwijs. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan u vraag met het IEP Eindtoets contactformulier of bel ons op 0345 - 65 66 15.

IEP Eindtoets: wet- en regelgeving
Waarom is de eindtoets vanaf schooljaar 2014-2015 verplicht?

De eindtoets is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar aansluiten. Het resultaat van de eindtoets laat namelijk zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past.

Waarom wordt de eindtoets pas in april/mei afgenomen?
De eindtoets wordt later in het schooljaar afgenomen, zodat scholen de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk kunnen benutten. Daarnaast kunnen de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen naar het VO worden gecommuniceerd. Zo sluiten basisonderwijs en voortgezet onderwijs goed op elkaar aan. Een ander voordeel is dat het schooladvies - dat eerder in het schooljaar door de basisschool wordt gegeven - centraal gesteld wordt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.
Moeten alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets maken?

In principe wel, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het bestuur van een basisschool kan in overleg met ouders besluiten dat een bepaalde leerling geen eindtoets hoeft te maken. Uitzonderingen worden gemaakt voor:

 • zeer moeilijk lerende kinderen;
 • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
 • leerlingen die op het moment van de eindtoets 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte zoals leerlingen met dyslexie, dyscalculie en/of een visuele of auditieve beperking worden aangepaste versies van eindtoetsen beschikbaar gesteld.

Op de downloadpagina vindt u het schema, "Moet deze leerling een eindtoets maken?" (PDF), dat u helpt om de keuze te maken.

Wanneer stelt de basisschool het schooladvies vast?
De basisschool moet voor 1 maart het schooladvies vaststellen.
Mag een VO-school een leerling toelaten op basis van alleen een eindtoetsscore?
Nee, de VO-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de toelating van leerlingen. Het schooladvies is nu leidend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit staat sinds 1 augustus 2014 in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO, artikel 27, lid 1c) en het Inrichtingsbesluit WVO (artikel 3). In overleg tussen primair en voortgezet onderwijs in de regio kunnen afspraken gemaakt worden over de totstandkoming van het basisschooladvies.
Wat betekent de uitslag van een eindtoets basisonderwijs, zoals de IEP Eindtoets, voor mijn kind?

Het resultaat van de eindtoets basisonderwijs toetst in welke mate uw kind de referentieniveaus voor taal en rekenen beheerst. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij uw kind past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar aansluiten.

De toetsresultaten van de eindtoets dienen als second opinion voor het schooladvies dat op een eerder moment door de basisschool is opgesteld. Een betere uitslag van de toetsresultaten ten opzichte van het schooladvies, leidt tot een verplichte heroverweging van het schooladvies. De basisschool van uw kind betrekt u bij deze heroverweging. Een slechtere toetsuitslag heeft geen invloed op het schooladvies.

Bijvoorbeeld: uw leerling krijgt als toetsadvies vmbo-bb/kb. Dat is hoger dan het schooladvies vmbo-bb. U moet in dit geval het schooladvies heroverwegen. Dit betekent echter niet dat u verplicht bent het schooladvies ook daadwerkelijk bij te stellen. Een heroverweging betekent in ieder geval dat u goed naar de onderbouwing van het schooladvies kijkt en een weloverwogen afweging maakt welk advies het beste is voor de leerling. U moet bij deze afweging de ouders van de leerling betrekken.

De minister heeft aangegeven dat er keuzevrijheid komt voor de eindtoetsen, hoe zit dat?

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn er meerdere aanbieders van eindtoetsen. Scholen mogen kiezen of hun leerlingen de centrale eindtoets maken of een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Alle eindtoetsen die aangeboden worden, voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs.

Bureau ICE ontwikkelt de IEP Eindtoets. Deze is goedgekeurd door het ministerie van OCW en is toegelaten als erkende eindtoets. Meer informatie over de IEP Eindtoets leest u hier op Toets.nl.

Welke eindtoetsen zijn er en waar kan ik meer informatie over de eindtoetsen vinden?

Met ingang van schooljaar 2014-2015 mogen scholen kiezen welke eindtoets hun leerlingen maken: de centrale eindtoets of een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. De eindtoets moet voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs.

Het schooljaar 2014-2015 is een overgangsjaar. In dat schooljaar kunnen basisscholen kiezen uit de volgende eindtoetsen:

 • de Centrale eindtoets;
  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt de centrale eindtoets uit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • de IEP Eindtoets (ICE Eindevaluatie Primair onderwijs) van Bureau ICE;
 • ROUTE 8 van A-VISION.

Actuele informatie over de eindtoets primair onderwijs, vindt u ook op de site van de Rijksoverheid.

Hoe staat de IEP Eindtoets in relatie tot andere eindtoetsen?

De IEP Eindtoets is toegelaten door het ministerie van OCW als eindtoets. Dit betekent dat de kwaliteit van de toets is gegarandeerd en dat de resultaten worden overgenomen door de middelbare school. Het verschil tussen de IEP Eindtoets en andere eindtoetsen is vooral
zichtbaar in hoe de toets is uitgewerkt.

Meer informatie, voor u als ouder, over de IEP Eindtoets vindt u hier.

Door wie is besloten dat de IEP Eindtoets als eindtoets gebruikt mag worden?

Het ministerie van OCW heeft de IEP Eindtoets goedgekeurd; de kwaliteit is dus gegarandeerd. Basisscholen kunnen nu een eindtoets kiezen op basis van wat zij het liefste willen voor hun leerlingen en wat past bij hun onderwijsvisie.

Bekijk het bericht over de toelating op de site van de Rijksoverheid en het nieuwsartikel Hieperdepiep - Bureau ICE nieuwe aanbieder nieuwe eindtoets primair onderwijs.

Wat kost de IEP Eindtoets?

Aan de IEP Eindtoets zijn voor u, als basisschool, geen kosten verbonden. De kosten van de eindtoets worden door de overheid rechtstreeks aan Bureau ICE vergoed. Dit geldt overigens ook voor de centrale eindtoets basisonderwijs en eventuele andere toegelaten eindtoetsen.

Mag een leerling groep 8 overslaan? En maakt de leerling dan al in groep 7 de eindtoets?
Alle leerlingen maken aan het eind van de basisschool een eindtoets. Voor leerlingen die na groep 7 de basisschool verlaten, ligt het daarom voor de hand dat zij in groep 7 de eindtoets maken.
IEP Eindtoets: onderzoek en inhoud
Zijn er scholen die de IEP Eindtoets getest hebben?

Jazeker. Bureau ICE heeft de IEP Eindtoets gedurende de ontwikkeling uitgebreid getest. Ruim 2500 leerlingen hebben meegedaan aan het onderzoek naar de geschiktheid van de IEP Eindtoets.

Lees hier de ervaring van basisschool 't Prisma.

Wat zijn de referentieniveaus taal en rekenen?

De wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is bedoeld om één doorlopende leerlijn te maken voor taal en rekenen in het onderwijs. Een leerlijn die loopt van de basisschool via het voortgezet onderwijs naar het mbo en hoger onderwijs. Het referentiekader is het geheel aan referentieniveaus, de basiskennis en de vaardigheden voor Nederlandse taal en rekenen, die beschreven worden in de wet.

De referentieniveaus zijn bedoeld voor het eind van het basis- en speciaal (basis)onderwijs. Om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen richting deze eindniveaus, worden de referentieniveaus uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen.

Waar kan ik meer lezen over de referentieniveaus?
U kunt hier meer lezen over de referentieniveaus en de betekenis van de niveaus 1F, 2F en 3F.
Bestaat de eindtoets uit meerdere niveaus?
Nee. De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken, ongeacht het niveau van de leerling. Er wordt vooraf dus niet geselecteerd op niveau.
Wat is het doel van de eindtoets van Bureau ICE?

De toetsresultaten van de IEP Eindtoets dienen als second opinion voor het schooladvies dat op een eerder moment door de basisschool is opgesteld.

De IEP Eindtoets die door Bureau ICE is ontwikkeld, geeft een uitslag op schoolniveau. Daarnaast stelt de IEP Eindtoets vast op welk referentieniveau een leerling taal en rekenen beheerst aan het einde van de basisschool. De IEP Eindtoets doet een uitspraak op referentieniveau voor lezen, taalverzorging en rekenen.

Toetsen als middel, niet als doel zeggen jullie – hoe zit dat dan met de IEP Eindtoets?

De IEP Eindtoets heeft twee doelen: weergeven op welk referentieniveau een leerling taal en rekenen beheerst en een voorspelling doen voor de te volgen leerweg in het voortgezet onderwijs.

Soms wordt er op scholen zoveel getoetst, dat het bijna een doel op zich lijkt. Bureau ICE is van mening dat een toets een middel moet zijn om het ontwikkelingsproces van leerlingen te monitoren en stimuleren. Het doel van een toets moet daarbij helder zijn. Je toetst bijvoorbeeld om de ontwikkeling of voortgang in kaart te brengen (diagnostisch toetsen), om een niveau vast te stellen of om te kunnen evalueren. Wanneer je weet wát je wilt toetsen, op welk moment en met welk doel, hou je zelf de regie. En dus ook over de toetsdruk bij de leerling.

Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek dat Bureau ICE uitgevoerd heeft over de IEP Eindtoets?
Meer informatie over de validatie van de IEP Eindtoets kunt u hier lezen. Het is belangrijk dat u bij de keuze voor een eindtoets weet hoe de toets is opgebouwd en hoe betrouwbaar deze is.
IEP Eindtoets: afname
Wanneer wordt de IEP Eindtoets afgenomen?

In 2017 zijn de afnamedata van de IEP Eindtoets:

 • dinsdag 18 april 2017
  en
 • woensdag 19 april 2017

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 2 ochtenden van elk 2 uur. Op beide dagen krijgt de leerling zowel taal als rekenen aangeboden.

Een eindtoets moet in de wettelijke periode 15 april en 15 mei worden afgenomen. De IEP Eindtoets wordt jaarlijks binnen deze periode afgenomen op twee opeenvolgende schooldagen. Een school maakt de gekozen eindtoets op de afnamedata die door de eindtoetsaanbieder is vastgesteld. Voor leerlingen die de eindtoets (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken tijdens de vastgestelde afnamedagen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, kunnen de toets inhalen vóór 15 mei.

Waar en wanneer kan ik mijn school aanmelden voor de IEP Eindtoets?

De officiële aanmeldperiode is tussen 1 december 2016 en 31 januari 2017. Voorinschrijven kan alvast via onze website. 

Mogen leerlingen in groep 7 de eindtoets alvast oefenen voor de eindtoets in groep 8?
Nee, dit mag niet. De eindtoets is bedoeld om de kennis en vaardigheden van leerlingen te toetsen aan het eind van de basisschool. De eindtoets wordt dus uitsluitend gemaakt door leerlingen die daarna de basisschool verlaten. Er is een uitzondering voor leerlingen die groep 8 overslaan.
Is de IEP Eindtoets geschikt voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte?
Ja, de IEP Eindtoets is ook geschikt voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Voor deze leerlingen wordt de IEP Eindtoets in een aangepaste vorm aangeboden. Het gaat hierbij om:
 • leerlingen met dyscalculie;
 • leerlingen met dyslexie;
 • leerlingen met een visuele beperking (slechtzienden);
 • leerlingen met een auditieve beperking;
 • cognitief zwakke leerlingen.
Uit welke onderdelen bestaat de IEP Eindtoets?

De IEP Eindtoets toetst de volgende onderdelen:

 • Taal: lezen en taalverzorging;
 • Rekenen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.

De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken. Er wordt dus vooraf niet geselecteerd op niveau.

In de eindtoets ligt de focus op het vaststellen van referentieniveau 1F en 2F voor taal (lezen en taalverzorging) en van referentieniveau 1F, 1S en 2F voor rekenen.

Is oefenen voor de eindtoets nuttig?

Nee, oefenen voor de IEP Eindtoets is niet nuttig en niet nodig. De IEP Eindtoets meet aan het einde van groep 8 in hoeverre een leerling de verschillende referentieniveaus beheerst.

Het is wel goed om leerlingen voor te bereiden op de toets, bijvoorbeeld wanneer een kind faalangst heeft. Zo begint hij/zij rustiger aan de toets. Ook is het handig om een aantal voorbeeldopgaven voor te leggen, zodat de leerlingen weten hoe de beantwoording van de opgaven in zijn werk gaat.

Het is mogelijk om via onze website voorbeeldboekjes van de IEP Eindtoets te bestellen.

Is er een voorbeeld van de IEP Eindtoetsboekjes beschikbaar?

Ja. We kunnen ons voorstellen dat u graag een IEP Eindtoetsboekje wilt bekijken. Via onze website is het mogelijk om voorbeeldboekjes te bestellen waarin zowel taal- als rekenopgaven zijn opgenomen, inclusief een apart antwoordblad. 

>Klik hier om de IEP Eindtoets Voorbeeldboekjes te bestellen.

Welke kenmerken heeft de IEP Eindtoets?

De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die op 2 ochtenden van elk 2 uur afgenomen wordt.

De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken. Er wordt dus vooraf niet geselecteerd op niveau. De IEP Eindtoets begint met makkelijke opgaven die oplopen in niveau. De toets sluit daarnaast aan bij de belevingswereld van de leerling. Wat ook anders is, is dat de leerlingen in de boekjes mogen schrijven.

Lees hier meer kenmerken van de IEP Eindtoets.

Wordt de IEP Eindtoets digitaal?

Er wordt geroepen dat vanaf 2018 alle eindtoetsen volledig adaptief en digitaal moeten zijn. Dit is echter niet het geval. De Centrale Eindtoets heeft de opdracht gekregen om een adaptieve eindtoets te ontwikkelen die vanaf 2018 beschikbaar is.Op dit moment omarmen wij de kracht van de adaptieve toets niet en kan de leerling volgens beter uit de voeten met papieren versie waarbij open- en meerkeuzevragen worden gesteld en die middels de vormgeving en lay-out goed aansluit bij de belevingswereld van de leerling. 

Waar staat IEP voor?
IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs. ICE staat voor Interculturele Evaluatie.
IEP Eindtoets: resultaten en inspectie
Hoe ziet de normtabel van de IEP Eindtoets 2017 eruit?
Bekijk hier de normtabel.
Heeft de eindtoets nog wel meerwaarde nu deze pas later wordt afgenomen en het schooladvies leidend is voor de toelating tot het voortgezet onderwijs?

Jazeker. De eindtoets is een tweede, schoolonafhankelijk advies en de resultaten ervan kunnen het schooladvies nog positief beïnvloeden. Doordat de afname pas in april plaatsvindt, hebben leerlingen meer tijd om te werken aan het versterken van hun vaardigheden en te laten zien wat ze beheersen. Zo wordt de onderwijstijd maximaal benut.

Ook voor de VO-school heeft het later afnemen van de eindtoets een voordeel. De resultaten van de eindtoets kunnen gebruikt worden om een goed beeld te krijgen van de startpositie van leerlingen. Een toets aan het begin van de brugklas is daarmee niet meer nodig en dit vermindert de toetsdruk voor leerlingen.

Nog een voordeel is dat de resultaten op de eindtoets vanaf schooljaar 2015-2016, zicht geven op de positie van de leerling ten opzichte van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Deze informatie kan de VO-school benutten om een doorlopende leerlijn te creëren voor taal en rekenen en zo een optimale aansluiting tussen PO en VO te bevorderen. Bovendien kan de basisschool deze gegevens gebruiken als reflectie op het eigen onderwijs.

Mag een VO-school voorbijgaan aan de resultaten van de eindtoets primair onderwijs?
Nee. Zowel de basisschool als de VO-school mogen niet voorbijgaan aan de uitslag van de eindtoets als 'second opinion'. De basisschool verstrekt de uitslag aan de VO-school. Wanneer de basisschool haar schooladvies op basis van de uitslag van de eindtoets moet heroverwegen, wordt de uitkomst hierover ook gedeeld met de VO-school. Als de heroverweging leidt tot een hoger schooladvies, dan geeft dit de betrokken leerling alsnog recht op toelating tot het in het bijgestelde advies aangegeven schooltype.
Welke rapportage krijg ik vanuit de IEP Eindtoets?

U krijgt een aantal weken na afname van de IEP een groepsrapportage per klas en een individuele rapportage per leerling. U ontvangt de rapportages zowel op papier als digitaal.

Lees hier meer over de rapportages vanuit de IEP Eindtoets.

Wat moet ik doen als de score van de eindtoets afwijkt van het schooladvies?

Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan is de basisschool verplicht om het schooladvies te heroverwegen. Daarbij geldt dat een toetsadvies dat een half schooltype hoger is dan het schooladvies telt al als een hoger advies. Bijvoorbeeld: uw leerling krijgt als toetsadvies vmbo-bb/kb. Dat is hoger dan het schooladvies vmbo-bb. U moet in dit geval het schooladvies heroverwegen. Dit betekent echter niet dat u verplicht bent het schooladvies ook daadwerkelijk bij te stellen. Een heroverweging betekent in ieder geval dat u goed naar de onderbouwing van het schooladvies kijkt en een weloverwogen afweging maakt welk advies het beste is voor de leerling. U moet bij deze afweging de ouders van de leerling betrekken.

Als de score van de eindtoets PO lager is dan verwacht, dan mag de school het schooladvies niet aanpassen.

Wat zegt het resultaat van de IEP Eindtoets over een leerling?

De IEP Eindtoets meet het beheersingsniveau van leerlingen op de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen en geeft een uitslag op schoolniveau.

Voor het bepalen van het schooladvies worden de ruwe scores op de drie onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen omgezet naar een standaardscore die varieert van 50 tot en met 100.

Bij het geven van het schooladvies wordt uitgegaan van een indeling in zeven leerwegen in het voortgezet onderwijs:

 • vmbo-b en vmbo k/b
 • vmbo-k en vmbo-k/t
 • vmbo-t
 • vmbo-t/havo
 • havo
 • havo-vwo
 • vwo

Daarnaast geeft de IEP Eindtoets een uitslag op referentieniveau voor lezen, taalverzorging en rekenen.

Wanneer worden de resultaten van leerlingen niet meegeteld in de opbrengstbepaling van de inspectie?

Er verandert niets in de opbrengstenbeoordeling van de basisschool door de inspectie. Voor de leerresultaten in het schooljaar 2014-2015 en verder geldt dat leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden, niet worden betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten. De onderstaande groepen leerlingen worden ook niet betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten:

 • Leerlingen met een ontheffingsgrond (download het schema "Moet deze leerling een eindtoets maken?");
 • Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs;
 • Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen, of leerlingen met een IQ onder de 80 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de Cotan. Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar, moeten gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test bevestigen;
 • Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.

 Kijk op de website van Overheid.nl voor de volledige Regeling leerresultaten PO en voor de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO.

Hoe beoordeelt de inspectie de resultaten op de IEP Eindtoets ?
De Inspectie van het Onderwijs heeft de normtabellen voor de eindtoetsen bekendgemaakt. De Inspectie concludeert dat de normtabel van de IEP Eindtoets betrouwbaar is en toepasbaar is voor de beoordeling van de eindresultaten die scholen hebben behaald met de IEP Eindtoets.

Er zijn geen grote verschillen tussen de scholen die in 2015 de Centrale Eindtoets hebben afgenomen en scholen die een andere eindtoets hebben gekozen. Kortom: scholen kunnen zich goed verantwoorden met de IEP Eindtoets.

Graag geven wij u inzicht in de normtabellen, zodat u deze zelf kan inzien. Klik hier voor meer informatie.
Moeten alle leerlingen meedoen? Ook wanneer het niet uitmaakt voor de opbrengstenbepaling van de inspectie?
Een eindtoets PO is in principe verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs, ook als zij niet worden meegenomen in de opbrengstenbepaling van de inspectie. Ook aan deze leerlingen moet voor 1 maart een schooladvies afgegeven worden. De eindtoets kan nuttige, aanvullende informatie bij het afgegeven schooladvies opleveren.

De enige uitzondering hierop zijn de leerlingen met een ontheffingsgrond (download het schema "Moet deze leerling een eindtoets maken?") vallen. Zij hoeven geen eindtoets te maken, maar dit mag wel.

Kijk op de website van Overheid.nl voor de volledige Regeling leerresultaten PO en voor de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO.

IEP Eindtoets: informatie ouder/verzorger
Waar kan ik informatie vinden voor ouders/verzorgers?

Op onze website hebben wij een pagina ingericht met informatie voor ouders/verzorgers.

>Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Wat betekent een verplichte afname van de eindtoets voor mijn kind?

Dit betekent dat uw kind, net als alle groep 8-leerlingen, met ingang van schooljaar 2014-2015 een eindtoets moet maken. De basisschool van uw kind heeft hierbij de keuze uit meerdere toetsaanbieders, waaronder de IEP Eindtoets van Bureau ICE. De school kiest voor één eindtoets voor al hun leerlingen.

De eindtoets wordt later in het schooljaar, namelijk in april of mei, afgenomen, zodat uw kind de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk kan benutten en het maximale uit de lessen kan halen. Een ander voordeel van een latere afnamedatum, is dat het voortgezet onderwijs de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van uw kind doorkrijgt. Zo sluiten basisonderwijs en voortgezet onderwijs goed op elkaar aan. Het schooladvies van de basisschool wordt op deze manier centraal gesteld bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Het schoolbestuur van een basisschool kan besluiten dat sommige leerlingen geen eindtoets hoeven te maken. Dit doet het bestuur in overleg met u. Eventuele uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor:

 • zeer moeilijk lerende kinderen;
 • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
 • leerlingen die op het moment van de eindtoets 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.
Wat kan ik doen als mijn kind na heroverweging een bijgesteld advies krijgt, maar de middelbare school geen plaats meer heeft in die schoolsoort?

Als de schoolsoort wel wordt aangeboden maar er geen plaats meer is, kan de school niet worden gehouden aan het toelaten van uw kind tot de betreffende schoolsoort. U moet in dat geval zelf een andere school uitzoeken waar nog wel plaats is voor uw kind in de betreffende schoolsoort.

Als uw kind extra ondersteuningsbehoefte nodig heeft, dan geldt de zorgplicht passend onderwijs. Uw kind was immers al toegelaten. De VO-school helpt hem of haar dan bij het vinden van een passende plek (op het juiste niveau).

IEP Advieswijzer
Wat is de IEP Advieswijzer?

De IEP Advieswijzer geeft inzicht in wat een leerling in zich heeft. Bureau ICE heeft de IEP Advieswijzer ontwikkeld om u te ondersteunen bij een objectieve onderbouwing van het schooladvies.

Het is belangrijk te weten hoe een kind zich ontwikkelt op het gebied van taal en rekenen (hoofd), omdat het een belangrijke factor is voor het leersucces van een leerling in het vervolgonderwijs.

Maar ook motivatie, doorzettingsvermogen, leerstijl, sociaal-emotionele ontwikkeling (hart) en hoe goed een kind is in praktische vaardigheden (handen) bepalen welke leerweg bij een kind past en wat voor begeleiding er nodig is om een diploma te halen.

Hoe ziet de IEP Advieswijzer eruit?

De IEP Advieswijzer bestaat uit een aantal digitale (toets)instrumenten om aspecten als sociale vaardigheid, planning, creativiteit en intelligentie van de leerling in kaart te brengen.

Voor de leerkracht biedt de IEP Advieswijzer een zeer gebruiksvriendelijk dashboard waarin de resultaten en het overzicht op elk moment kunnen worden bekeken. Het schooladvies uit de advieswijzer wordt gegeven door middel van een heldere en duidelijke rapportage.

Bekijk hier uitgebreide informatie over de IEP Advieswijzer van Bureau ICE.

IEP Eindtoets Engels
Is de IEP Eindtoets Engels verplicht?
Nee, de IEP Eindtoets Engels is niet verplicht. Een school kan zelf bepalen of en welke leerlingen hij deze toets laat maken.
Wanneer kan ik de IEP Eindtoets Engels afnemen?

De IEP Eindtoets Engels kan worden afgenomen in twee periodes. U kunt zelf kiezen welke periode het beste schikt:

 • november 2016 t/m februari 2017 
 • half mei 2017 t/m eind juli 2017
Kan ik een voorbeeld inzien van de IEP Eindtoets Engels?
De IEP Eindtoets Engels is een digitale, adaptieve toets. We kunnen ons goed voorstellen dat u graag een indruk krijgen van de toets. Klik hier om een demo te bekijken.
 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: